skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Painting with the same brush? surveying unethical behavior in the workplace using self-reports and observer-reports

Zuber, Franziska; Kaptein, Muel

Journal of business ethics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...