skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Piozzi, Patrizia

Trans/Form/Ação, 01/1983, Vol.6(0), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0101-3173 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...