skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PRODUCTION AND PURIFICATION OF IgY ANTIBODIES AS A NOVEL TOOL TO PURIFY THE NR1 SUBUNIT OF NMDA RECEPTO

Edgar Antonio Reyes Montaño ; Leonardo Lareo ; Gerardo Pérez

Revista Colombiana de Química, 01 December 2011, Vol.41(1), pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-2804 ; E-ISSN: 2357-3791

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...