skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superpower Conflict Resolution: Lessons for the Future

Katz, Mark N

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 1991, Vol.518(1), pp.177-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716291518001015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Superpower Conflict Resolution: Lessons for the Future
  • Tác giả: Katz, Mark N
  • Chủ đề: Social Sciences (General) ; Political Science
  • Là 1 phần của: The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 1991, Vol.518(1), pp.177-187
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716291518001015

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...