skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga ; Saunders, R ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis

International Journal of Environmental Research and Public Health, May 2015, Vol.12(5), pp.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...