skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effect of Personal, Professional, and Psychological Attributes, and Information Seeking Behavior on the Use of Information Sources by Educators

Summers, Edward ; Matheson, Joyce ; Conry, Robert

Journal of the American Society for Information Science (pre-1986), Jan 1983, Vol.34(1), p.75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...