skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Francesca De Crescenzio ; Bruno Berberian ; Oliver Ohneiser ; Jan Kramer ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Sara Bagassi

Frontiers in human neuroscience, 01 September 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...