skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Waiting and Hope: Optimal Time Interval for Surgery After Long-Course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer

Kim, Chang Hyun

Annals of Coloproctology, 2018, Vol.34(5), p.227-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2287-9714 ; E-ISSN: 2287-9722 ; DOI: 10.3393/ac.2018.08.16 ; PMCID: 6238810 ; PMID: 30419719

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...