skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, Sidney H ; Kutcher, Stanley P ; Ralevski, Elizabeth ; Brown, Gregory M

Psychiatry Research, 1996, Vol.63(2), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/0165-1781(96)02910-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...