skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rationally designed fluorogenic protease reporter visualizes spatiotemporal dynamics of apoptosis in vivo

To, Tsz-Leung ; Piggott, Beverly J. ; Makhijani, Kalpana ; Yu, Dan ; Jan, Yuh Nung ; Shu, Xiaokun

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/17/2015, Vol.112(11), pp.3338-3343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1502857112

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...