skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of computer interface design on human postural dynamics

Karwowski, Waldemar ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya

Ergonomics, 04/1994, Vol.37(4), pp.703-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140139408963684

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The effects of computer interface design on human postural dynamics
  • Tác giả: Karwowski, Waldemar ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel ; Noland, Soraya
  • Là 1 phần của: Ergonomics, 04/1994, Vol.37(4), pp.703-724
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140139408963684

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...