skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Armed forces anesthesiology comes of age

Jenicek, John A. ; Perry, Lawrence B. ; Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), p.822-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196711000-00024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Armed forces anesthesiology comes of age
  • Tác giả: Jenicek, John A. ; Perry, Lawrence B. ; Thompson, Gale E.
  • Là 1 phần của: Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), p.822-832
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196711000-00024

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...