skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies.(Meta-Analysis)(Author abstract)(Disease/Disorder overview)

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain - Jacques

American Journal of Epidemiology, April 1, 2008, Vol.167(7), p.775(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...