skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, Frederick C ; Krucoff, Mitchell W ; Satler, Lowell F ; Green, Curtis E ; Fletcher, Ross D ; Del Negro, Albert A ; Pearle, David L ; Kent, Kenneth M ; Rackley, Charles E

American Heart Journal, 11/1986, Vol.112(5), pp.928-932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(86)90302-9

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...