skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived competence and self-worth during adolescence: a longitudinal behavioral genetic study

Mcguire, S ; Manke, B ; Saudino, K J ; Reiss, D ; Hetherington, E M ; Plomin, R

Child development, 1999, Vol.70(6), pp.1283-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10621957 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...