skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Viability of Sibling Marriages: A Comment on McCabe's Argument

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, 06/1984, Vol.86(2), pp.407-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1984.86.2.02a00190

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On the Viability of Sibling Marriages: A Comment on McCabe's Argument
  • Tác giả: Kopytoff, Igor
  • Là 1 phần của: American Anthropologist, 06/1984, Vol.86(2), pp.407-408
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1984.86.2.02a00190

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...