skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Employment Satisfaction and Health Outcomes among Professional Iraqi refugees as compared to Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of immigrant & refugee studies, 10 January 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; PMID: 24683383 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...