skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

European integration sharing of experiences

Møller, Jørgen Ørstrøm

E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    European integration sharing of experiences
  • Tác giả: Møller, Jørgen Ørstrøm
  • Chủ đề: Europe Union Countries--Economic Integration
  • Mô tả: A clear guide to current EU institutions, practices, and policies, this is also an informed insider's account of how they have emerged in their present form, with clues on future change.
  • Nơi xuất bản: S.l. : Institute of Southeast Asian Studies
  • Năm xuất bản: 2008
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISBN 9789812307774 ; E-ISBN 9789812307781 ; E-ISBN 981230777X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...