skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network.(Report)

Bourdon, Jeremie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS Computational Biology, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...