skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Handsprit mer skonsamt än tvål och vatten. Bäst effekt för vårdpersonalens hud - och mot smittöverföring
Alcohol-based hand rubs better than soap and water. Best effects for the skin - and against infection transmission

Brolin, M ; Anveden Berglind, I ; Boma, A ; Wrangsjö, K ; Meding, B

Läkartidningen, 2010, Vol.107(1-2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7205

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...