skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Helicobacter pylori and symptoms in a random adult population evaluated by endoscopy. A report from the Kalixanda study

Storskrubb, Tom ; Aro, Pertti ; Ronkainen, Jukka ; Vieth, Michael Wr ; Engstrand, Lars ; Talley, Nicholas J ; Agrus, Lars

Gastroenterology, April 2001, Vol.120(5), pp.A738-A738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5085 ; E-ISSN: 1528-0012 ; DOI: 10.1016/S0016-5085(08)83679-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...