skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment1

Menjívar, Cecilia

International Migration Review, 06/2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment1
  • Tác giả: Menjívar, Cecilia
  • Là 1 phần của: International Migration Review, 06/2002, Vol.36(2), pp.437-466
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...