skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis.(Report)

Werb, Dan ; Mills, Edward J. ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S. G. ; Wood, Evan

Journal of Epidemiology & Community Health, Oct, 2011, Vol.65(10), p.834(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...