skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain

Østby, Ylva ; Walhovd, Kristine B ; Tamnes, Christian K ; Grydeland, Håkon ; Westlye, Lars Tjelta ; Fjell, Anders M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 October 2012, Vol.109(42), pp.16800-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23027942 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1210627109

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...