skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain

Østby , Ylva ; Walhovd , Kristine B. ; Tamnes , Christian K. ; Grydeland , Håkon ; Westlye , Lars Tjelta ; Fjell , Anders M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(42), pp.16800-16804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...