skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model

Chei Sian Lee ; Rujuta S. Kelkar

The Electronic Library, 2013, Vol.31(2), p.226-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471311312401

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...