skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Dion Hoe-Lian Goh ; Khasfariyati Razikin ; Chei Sian Lee ; Ee Peng Lim ; Kalyani Chatterjea ; Chew Hung Chang

The Electronic Library, 2012, Vol.30(5), p.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...