skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model.(information and communications technology; socialization, externatization, combination and internalization)(Report)

Lee, Chei Sian ; Kelkar, Rujuta S.

The Electronic Library, April, 2013, Vol.31(2), p.226(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...