skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, 10/2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...