skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 1/2007, Vol.48(1), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2006.06.004

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women
  • Tác giả: Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita
  • Là 1 phần của: Appetite, 1/2007, Vol.48(1), pp.119-122
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2006.06.004

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...