skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.005

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method
  • Tác giả: Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio
  • Là 1 phần của: Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.58-73
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.005

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...