skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rabies in the Dutch East Indies a century ago - A spatio-temporal case study in disease emergence.(Author abstract)

Ward, Michael P.

Preventive Veterinary Medicine, April 1, 2014, Vol.114(1), p.11(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5877

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...