skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Donor charged in Romania's first organ trafficking trial

Ionescu, Carmiola

Lancet (London, England), 2005, Vol.365(9475), pp.1918 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15940817 Version:1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...