skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01/15/2015, Vol.18(35), p.189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/dere.818

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    ¿Cuál es la naturaleza del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
  • Tác giả: González Serrano, Andrés
  • Là 1 phần của: Prolegómenos, 01/15/2015, Vol.18(35), p.189
  • Số nhận dạng: ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/dere.818

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...