skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge creation and conversion in military organizations: how the SECI model is applied within armed forces

Lis, Andrzej

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2014, Vol.10(1), p.57(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...