skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste Management, 6/2009, Vol.29(6), pp.1952-1959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.01.002

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars
  • Tác giả: Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang
  • Là 1 phần của: Waste Management, 6/2009, Vol.29(6), pp.1952-1959
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.01.002

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...