skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 1/2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding
  • Tác giả: Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi
  • Là 1 phần của: Signal Processing: Image Communication, 1/2006, Vol.21(1), pp.44-58
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2005.06.004

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...