skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards understanding Botswana and South Africa’s ambivalence to liberal democracy

de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David

Journal of Contemporary African Studies, 01/02/2017, Vol.35(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02589001.2016.1246682

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Towards understanding Botswana and South Africa’s ambivalence to liberal democracy
  • Tác giả: de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David
  • Là 1 phần của: Journal of Contemporary African Studies, 01/02/2017, Vol.35(1), pp.15-33
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02589001.2016.1246682

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...