skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P.

Preventive Veterinary Medicine, 04/2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01675877 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence
  • Tác giả: Ward, Michael P.
  • Là 1 phần của: Preventive Veterinary Medicine, 04/2014, Vol.114(1), pp.11-20
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01675877 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...