skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles.(Book review)

Menjivar, Cecilia

Social Forces, Dec, 2008, Vol.87(2), p.1158(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles.(Book review)
  • Tác giả: Menjivar, Cecilia
  • Chủ đề: Light, Ivan
  • Là 1 phần của: Social Forces, Dec, 2008, Vol.87(2), p.1158(4)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0037-7732

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...