skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On user studies and information needs

Wilson, T

Journal of Documentation, 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...