skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ICT and knowledge management: perspectives from the SECI model

Sian Lee, Chei ; Kelkar, Rujuta S.

The Electronic Library, 04/05/2013, Vol.31(2), pp.226-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640471311312401

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...