skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 11/23/2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...