skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Évaluations des idées issues de la créativité

Gabriel, A; Ul, Admin (Editor)

Organisations en action, Mesurer l'innovation en entreprise: un levier essentiel pour la réussite des projets innovants

ISBN: 9782814302624 ; ISBN: 2814302620

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...