skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A potent and broad neutralizing antibody recognizes and penetrates the HIV glycan shield.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Pejchal, Robert ; Doores, Katie J. ; Walker, Laura M. ; Khayat, Reza ; Huang, Po - Ssu ; Wang, Sheng - Kai ; Stanfield, Robyn L. ; Julien, Jean - Philippe ; Ramos, Alejandra ; Crispin, Max ; Depetris, Rafael ; Katpally, Umesh ; Marozsan, Andre ; Cupo, Albert ; Maloveste, Sebastien ; Liu, Yan ; Mcbride, Ryan ; Ito, Yukishige ; Sanders, Rogier W. ; Ogohara, Cassandra ; Paulson, James C. ; Feizi, Ten ; Scanlan, Christopher N. ; Wong, Chi - Huey ; Moore, John P. ; Olson, William C. ; Ward, Andrew B. ; Poignard, Pascal ; Schief, William R. ; Burton, Dennis R. ; Wilson, Ian A.

Science, Nov 25, 2011, Vol.334(6059), p.1097(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...