skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Journal of Remanufacturing, 2014, Vol.4(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...