skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ninety-Nine Percent: Focusing on the Patient to Reduce Readmissions.(Author abstract)

Joynt, Karen E.

Journal of General Internal Medicine, April, 2014, Vol.29(4), p.556(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...