skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User Interfaces for Voice Applications

Kamm, Candace

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 October 1995, Vol.92(22), pp.10031-10037 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...