skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers

May, K E ; Villar, J ; Kirtley, S ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction update, 2011, Vol.17(5), pp.637-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2369 ; PMID: 21672902 Version:1 ; DOI: 10.1093/humupd/dmr013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...