skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid-image visualization for large viewing environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2346-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051801 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...